Ik heb een ambtsbericht gekregen. Hoe lang kan het worden opgelegd?

By oktober 7, 2018Ambtsberichten

Ik heb een ambtsbericht gekregen. Hoe lang kan het worden opgelegd?

Ambtsberichten in het militaire ambtenarenrecht

Het ambstbericht is geregeld in artikel 28c van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Onder een ambtsbericht wordt verstaan: een schriftelijk bericht afkomstig van een commandant of een chef en gericht tot het nemen van rechtspositionele beslissingen. Het ambtsbericht bevat gegevens aangaande het functioneren (of over het gedrag) van een militair. Onder deze  gegeven worden ook negatieve gedragingen verstaan. Deze negatieve gedragingen kunnen betrekking hebben op ongewenst gedrag en kunnen leiden tot ontslag of schorsing.

Een ambtsbericht is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat alle zorgvuldigheidsvereisten bij de voorbereiding van een dergelijk besluit in acht moeten worden genomen. Zo moet een militair voorafgaand aan de vaststelling van het ambstbericht bestuursrechtelijk worden gehoord.

Het indienen van bedenkingen in het militaire ambtenarenrecht

Tijdens de hoorzitting moet de militair in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze op de desbetreffende feiten en omstandigheden te geven. Na de uitreiking van het voorgenomen ambtsbericht heeft de militair vier weken de tijd om eventuele bedenkingen tegen het besluit kenbaar te maken.

Correcte weergave van de feiten en omstandigheden en de wettelijke termijn van zes jaar

  • De gegevens die in het ambtsbericht worden vastgelegd kunnen het functioneren van de militair in brede zin raken. Bij het indienen van de bedenkingen is het voor de militair daarom in het bijzonder van belang na te gaan of de in het voorgenomen ambtsbericht vastgestelde feiten en omstandigheden correct zijn.
  • Bij het indienen van de bedenkingen moet de militair zich er ook van bewust zijn dat een ambtsbericht gedurende een periode van ten hoogste zes jaren na de vaststelling ervan kan worden meegewogen bij een te nemen rechtspositioneel besluit. Hierbij kan worden gedacht aan functietoewijzing en bevordering, doorstroom, opleiding, et. cetera. Met andere woorden: elk besluit dat de militair in zijn rechtspositie kan raken.

Maar(!): het is geen wet van meden en perzen dat een ambtsbericht per se voor de duur van zes jaren moet worden opgelegd. Het bevoegde gezag heeft immers door de zogenoemde ‘kan’ bepaling de discretionaire bevoegdheid van deze termijn af te wijken. Volg artikel 28c, vijfde lid, van het AMAR.

Het bevoegde gezag moet bij de vaststelling van een ambtsbericht rekening houden met de door de militair ingediende bedenkingen. Als gevolg van de ingediende bedenkingen kan het bevoegde gezag ook besluiten af te zien van de vaststelling van het ambtsbericht.

Is een ambtsbericht wel het juiste instrument?

Vanwege de negatieve gevolgen voor de loopbaan van de militair moet altijd door het bevoegde gezagde een afweging worden gemaakt of het ambtsbericht wel het juiste instrument is voor de vastlegging of dat gebruik van bestaande instrumenten zoals een functioneringsgesprek of een beoordeling meer voor de hand ligt.

 

 

 

 

 

Over de auteur

De auteur van deze website is mr. Krystle Aaron-de Bies, advocate en mediator bij Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam.

Voorafgaand aan haar beëdiging als advocate is Krystle tien jaren als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heeft Krystle diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heeft zij als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In haar laatste functie adviseerde Krystle de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. Zij was belast met de afhandeling van complexe ontslagzaken.

Gezien haar achtergrond heeft Krystle een specifieke deskundigheid in het militaire ambtenarenrecht.

Ook is Krystle deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Zo heeft zij de hoog aangeschreven postacademische specialisatieopleiding Algemene wet bestuursrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Om haar (militaire) expertise op peil te houden is Krystle ook lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo is Krystle lid van de Militaire Balie en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Buiten de advocatuur is Krystle als vrijwilliger verbonden aan een maatschappelijke instelling die professionele zorg en begeleiding biedt aan onder meer daklozen.

Vragen en antwoorden

Geen vragen en antwoorden gevonden