Kan een militair worden geschorst?

By september 9, 2018Schorsing

Kan een militair worden geschorst?

Een ambtenaar kan in zijn ambt worden geschorst, ook een militair ambtenaar.

Artikel 34 van het Algemeen militair ambtenarenreglement

De militair kan in verschillende situaties worden geschorst. Deze situaties zijn beschreven in het Algemeen militair ambtenarenreglement.

Volgens artikel 34 van het AMAR zijn het de volgende gevallen:
1. De militair is van rechtswege in zijn ambt geschorst, wanneer hij krachtens wettelijke maatregel van zijn vrijheid is beroofd, tenzij die vrijheidsbeneming het gevolg is van:
a. een maatregel, anders dan op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen , genomen in het belang van de volksgezondheid of;
b. een straf op grond van de Wet militair tuchtrecht .
2. De militair kan voorts in zijn ambt worden geschorst:
a. indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf tegen hem is ingesteld;
b. wanneer hem is medegedeeld dat hij in aanmerking zal worden gebracht voor ontslag als bedoeld in artikel 39, tweede lid, onderdeel k, l, m of n, dan wel als bedoeld in artikel 12g, tweede lid, van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
c. wanneer het belang van de dienst zulks vordert.

Schoring in de rechtspraak

Ondanks het diffamerende karakter dat uitgaat van de maatregel schorsing wordt deze in de rechtspraak gezien als een ordemaatregel.

Volgens vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld de uitspraken van de Raad van 8 maart 2007, ECLI:NL:CRVB:2007:BA1638, en 20 mei 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BI7040) is een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim in het algemeen voldoende grond voor het treffen van een ordemaatregel, als aan de integriteit van de betrokken ambtenaar moet worden getwijfeld en het in hem te stellen vertrouwen zozeer is geschaad dat het niet aanvaardbaar is dat hij zijn werk blijft doen. Hierbij is niet beslissend of de juistheid van de gegevens die aanleiding vormen voor het treffen van die maatregel onbetwist vaststaat, maar of die gegevens – voor zover niet apert onjuist – van dien aard en ernst zijn dat daaraan redelijkerwijs de conclusie kan worden verbonden dat de ambtenaar niet kan worden gehandhaafd.

Opheffing van de schorsing

Uit de rechtspraak volgt dat de schorsing moet worden opgeheven zodra het belang van de dienst zich niet langer verzet tegen de uitoefening van het ambt. Het hangt af van de concrete omstandigheden of continuering van de schorsing gerechtvaardigd is.

Verwachtingen van de werkgever

Gezien de gevolgen van schorsing wordt van de werkgever verwacht na te gaan of niet kan worden volstaan met een minder zware maatregel zoals bijvoorbeeld het verlenen van buitengewoon verlof.

 

 

 

 

Over de auteur

De auteur van deze website is mr. Krystle Aaron-de Bies, advocate en mediator bij Witlox Snijders Advocaten in Amsterdam.

Voorafgaand aan haar beëdiging als advocate is Krystle tien jaren als militair juriste bij het Ministerie van Defensie werkzaam geweest. In de functie van militair juriste heeft Krystle diverse juridische functies uitgeoefend. Zo heeft zij als procesvertegenwoordiger bij diverse rechtbanken geprocedeerd. In haar laatste functie adviseerde Krystle de Commandant Koninklijke Marechaussee over diverse rechtspositionele kwesties met name op het gebied van integriteit. Zij was belast met de afhandeling van complexe ontslagzaken.

Gezien haar achtergrond heeft Krystle een specifieke deskundigheid in het militaire ambtenarenrecht.

Ook is Krystle deskundig op het gebied van het bestuursrecht. Zo heeft zij de hoog aangeschreven postacademische specialisatieopleiding Algemene wet bestuursrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond.

Om haar (militaire) expertise op peil te houden is Krystle ook lid van diverse specialisatieverenigingen. Zo is Krystle lid van de Militaire Balie en de Vereniging Ambtenaar & Recht.

Buiten de advocatuur is Krystle als vrijwilliger verbonden aan een maatschappelijke instelling die professionele zorg en begeleiding biedt aan onder meer daklozen.

Vragen en antwoorden

Geen vragen en antwoorden gevonden